fbpx

Obchodní podmínky

1.) Identifikační údaje

Strašidlo s.r.o.
Veleliby 68
28802 Dvory
IČ: 14312514

2.) Kontaktní údaje

e-mail: slavek.madera@crossgroup.cz

3.) Popis nabízeného zboží nebo služby

Předmětem nabídky firmy Kus plus, z.s., na webu www.strasidlonazamku.cz je nákup vstupenek na kulturní akce v daných termínech.

4.) Cenu a měnu, ve které bude transakce zpracovávat

Cena vstupenky vč. 10% DPH je uvedena u jednotlivých akcí.

5.) Obchodní podmínky

Zakoupením vstupenky divák souhlasil s návštěvním řádem (pravidla) a obchodními podmínkami pořadatele. Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do areálu.

 • Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Při zakoupení si zkontrolujte správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
 • Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení a není-li stanoveno jinak.
 • Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.
 • Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní představení je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Potvrzením zadaných údajů dochází k přesměrování na web stránku GoPay, kde po doplnění dalších osobních údajů bude zákazník přenesen na platební stránku. Jakmile je platba zrealizovaná, zobrazí se stránka se zakoupenými vstupenkami, které je potřeba přímo z této stránky kvalitně vytisknout a prokázat se jimi při vstupu do sálu v místě, kde se představení koná. Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail o zakoupení vstupenek na jím zadanou e-mailovou adresu. Provozovatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy, server, na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu. Vstupenky vytiskněte ve velikosti, v které se vám zobrazí na stránce – používejte výhradně laserovou nebo inkoustovou tiskárnu. Nezvětšujte je, ani nezmenšujte! V případě, že se zákazník při vstupu na akci neprokáže vytištěnými vstupenkami, zakoupenými přes internet, nebo tyto budou nečitelně vytištěné, případně nebude jinak umožněno ověřit jejich pravost, nemá nárok na vstup do sálu, ani na vrácení peněz.
 • Vstupenky jsou vybaveny identifikačním a čárovým kódem, který bude při vstupu zkontrolován čtecím zařízením a na jeho základě mu bude umožněn vstup. Po jejím použití nelze již vstupenku použít. Vstup bude povolen pouze na vstupenku, která bude zkontrolována čtecím zařízením jako první. Při dalším předložení vstupenky nebo její kopie nebude na tuto přihlíženo a na jejím základě nebude umožněn vstup na akci. Kus plus, z.s., neodpovídá za zneužití vstupenky, především z důvodu jejího zkopírování. Zákazník je povinen si vstupenku uložit na bezpečném místě a chránit jí proti kopírování.
 • Bez kontrolního kuponu je vstupenka neplatná.
 • Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do areálu.
 • Pořizování audio-video záznamů v průběhu představení je zakázáno.
 • Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní.
 • Představení se konají i za nepříznivého počasí. Jeviště je kryté. Používat deštníky během představení je zakázané – doporučujeme pláštěnky.
 • Představení se nikdy neruší předem. Informace o konání produkce při velmi nepříznivém počasí obdrží diváci přímo na místě konání. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí si pořadatel vyhrazuje právo odložit začátek představení (max. o 30 minut). O přerušení či zrušení představení rozhoduje výhradně pořadatel na místě.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo, že ve výjimečných případech velmi nepříznivého počasí může rozhodnout o přesunutí představení do náhradních prostor.
 • Každá osoba vstupující do prostor zámku je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování zámku či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.
 • Do prostor zámku vstupuje každý na vlastní nebezpečí.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která je pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek. Dále osobu, která nevyhoví předpisům, tj. návštěvnímu řádu a jiným právním předpisům, dále pokynům pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným.
 • Návštěvníci se smí pohybovat pouze v prostorách jim určených a není jim dovoleno vstupovat do prostorů vyhrazených technikům divadla, hercům a dalšího personálu.
 • Zákaz požití alkoholu osobám mladším 18 let
 • Dětem do 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby
 • Vstupenka opravňuje ke vstupu do areálu. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě. V případě neplatné vstupenky či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude pořadatelem vyveden z areálu.
 • Prosíme o maximální spolupráci s organizátory akce, respektování pravidel a dodržování zásad slušného společenského chování.
 • Každý návštěvník akce může být při vstupu vyzván, aby se podrobil osobní prohlídce, která je zaměřena na nebezpečné věci, jako jsou zbraně, nože a podobně.
 • Tyto obchodní podmínky platí v znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den realizace nákupu vstupenek kupujícím.

6.) Reklamační řád a odstoupení od smlouvy

Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j), zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, nelze od nákupu vstupenek odstoupit, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje.
Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení, není-li stanoveno jinak.
Vznikne-li nečekaná technická závada, ale je odehráno celé představení, není nárok na finanční kompenzaci.
Při zakoupení vstupenek si zkontrolujte správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
Vstup a pobyt na akci je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů pořadatele.

Reklamaci je možné uplatnit písemně na adrese pořadatele (Kus plus, z.s., Jízdecká 110, 288 02 Nymburk) a to do 3 dní před konáním představení.

Vstupenky zakoupené prostřednictvím internetového obchodu nelze vrátit ani vyměnit.

Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. V žádném případě takové reklamace neřeší provozovatel.

Facebook