Pravidla

Aktuální opatření

Divák se u vstupu musí prokázat elektronickým či písemným potvrzením o splnění jedné z níže uvedených podmínek:

 • negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní (u dětí do 6 let věku není testování požadováno)
 • negativní antigenní test provedený na místě návštěvníci doloží čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu
 • nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky (v případě jednodávkového schématu pak 14 dní od aplikace)
 • do 180 dní od prodělání onemocnění COVID 19

V případě potřeby je možné zakoupit samotest na pokladně za cenu 70 Kč a zároveň vyplnit čestné prohlášení o provedení samotestování.

Všichni diváci jsou usazeni dle platných vstupenek.

 

Vstupenky

 • Zákaz požití alkoholu osobám mladším 18 let
 • Dětem do 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby
 • Vstupenka opravňuje ke vstupu do areálu. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě. V případě neplatné vstupenky či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude pořadatelem vyveden z areálu.
 • Prosíme o maximální spolupráci s organizátory akce, respektování pravidel a dodržování zásad slušného společenského chování.
 • Každý návštěvník akce může být při vstupu vyzván, aby se podrobil osobní prohlídce, která je zaměřena na nebezpečné věci, jako jsou zbraně, nože a podobně.
 • Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Při zakoupení si zkontrolujte správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
 • Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení a není-li stanoveno jinak.
 • Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.
 • Pořizování audio-video záznamů v průběhu představení je zakázáno.
 • Představení se konají i za nepříznivého počasí. Jeviště je kryté. Používat deštníky během představení je zakázané – doporučujeme pláštěnky.
 • Představení se nikdy neruší předem. Informace o konání produkce při velmi nepříznivém počasí obdrží diváci přímo na místě konání. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí si pořadatel vyhrazuje právo odložit začátek představení (max. o 30 minut). O přerušení či zrušení představení rozhoduje výhradně pořadatel na místě.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo, že ve výjimečných případech velmi nepříznivého počasí může rozhodnout o přesunutí představení do náhradních prostor.
 • Každá osoba vstupující do prostor zámku je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování zámku či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.
 • Do prostor zámku vstupuje každý na vlastní nebezpečí.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která je pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek. Dále osobu, která nevyhoví předpisům, tj. návštěvnímu řádu a jiným právním předpisům, dále pokynům pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným.
 • Návštěvníci se smí pohybovat pouze v prostorách jim určených a není jim dovoleno vstupovat do prostorů vyhrazených technikům divadla, hercům a dalšího personálu.

Akreditace, guest list, výherci a ostatní

 • Akreditace, VIP, vystupující, partneři a další hosté musí svou totožnost při vstupu prokázat Občanským průkazem.
 • Každý návštěvník může být při vstupu vyzván, aby se podrobil osobní prohlídce, která je zaměřena na nebezpečné věci, jako jsou zbraně, nože a podobně.
 • Do areálu je zákaz vnášení zbraní, drog, vlastního pití a jídla.
 • Osobní prohlídce se při vstupu musí podrobit každý návštěvník včetně hostů a partnerů akce. Osobní prohlídka je pro bezpečí nás všech.
 • Prosíme o spolupráci s pracovníky pověřenými zjištěním totožnosti z důvodu zamezení zneužití akreditací.

Změny vyhrazeny. Děkujeme za pochopení.

Facebook